Go

10: Sermon on the Mount

Amens

Tags:

matthew, sermon on the mount, beatitudes, the word, attitude, walk